Terapeuta zajęciowy

Matura nie jest wymagana!

Zawód: terapeuta zajęciowy, symbol 325907

Szkoła posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Olsztyna oraz uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16:00) soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:00 – 17:20) co tydzień.

Chcesz spełnić swoje marzenia? Zdobyć pożądany na rynku pracy zawód? Zapisz się do Pasja Szkoła Policealna! To szkoła tworzona przez ludzi z pasją, którzy wiedzą, że najważniejsze jest kształcenie praktyczne!!! Czasy posiadania „papierka” już minęły. Teraz liczy się jakie umiejętności słuchacz wyniesie ze szkoły i jak będzie potrafił je wykorzystać na co dzień w pracy zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Towarowej 1 (400m od Dworca Głównego).

Zajęcia prowadzą nauczyciele terapii zajęciowej oraz praktycy zajmujący się na co dzień pracą w poradniach terapeutycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Organizacja ochrony zdrowia

 • Język angielski zawodowy

 • Podstawy psychologii

 • Podstawy pedagogiki

 • Komunikacja interpersonalna

 • Zarys anatomii i fizjologii

 • Zarys patologii

 • Elementy pierwszej pomocy

 • Język migowy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w działalności terapeutycznej

 • Diagnoza terapeutyczna

 • Metodyka terapii zajęciowej

 • Elementy kinezyterapii

 • Wychowanie fizyczne

 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej

 • Prowadzenie terapii muzycznej

 • Prowadzenie terapii plastycznej

 • Prowadzenie terapii zajęciowej

 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Zajęcia praktyczne: sem trzeci i czwarty po 80godzin/semestr, razem 160 godzin.

Na zakończenie kształcenia uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.09. pod koniec IV semestru.

Każdy uczeń wraz ze świadectwem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie otrzymuje (Europass) suplement w języku polskim i angielskim.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz w wersji angielskiej.

Podstawa prawna funkcjonowania  dokumentu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress