Technik administracji

Nowy kierunek!

TECHNIK ADMINISTRACJI
symbol 334306

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.
Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Efekty ukończenia kursu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.

Możliwości zatrudnienia.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Perspektywa.

Jest to zawód z dużą przyszłością. rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Przedmioty

 • Język angielski w administracji.
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej.
 • Podstawy prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Podstawy prawa administracyjnego.
 • Podstawy finansów publicznych.
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu).
 • Wykonywanie pracy biurowej.
 • Postępowanie w administracji.

Czas trwania nauki

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).
Zajęcia teoretyczne – soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:30), średnio co dwa tygodnie.
Zajęcia praktyczne – sem. drugi i trzeci po 160 godzin/semestr, razem 320 godzin.

Zajęcia

Towarowa 1/4 w Olsztynie pięć minut od dworca głównego.

Opłaty

CZESNE – 0 zł
wpisowe – 0 zł
ubezpieczenie – ok 25 zł za rok

Pozostałe kierunki kształcenia

Technik weterynarii

Zawód: TECHNIK WETERYNARII (324002)
Czas trwania – cztery semestry
Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli, co tydzień

Technik farmacji

Zawód: TECHNIK FARMACJI (321301)
Czas trwania – pięć semestrów
Zajęcia odbywają się od środy do niedzieli, co tydzień

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress